HUISHOUDELIJK REGLEMENT A.S.T.C.B. v.z.w.
(met ingang van 13 februari 2002 – dit document vervangt alle andere)

Art.1: Het huishoudelijk reglement: regelt de zaken waarin de statuten van de club zoals verschenen in de bijlage van het Belgisch Staatsblad niet voorzien zijn.
Voor gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet heeft de bestuursraad het recht die maatregelen te treffen en / of beslissingen te nemen die het nodig acht.
Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan alleen worden overgegaan met goedkeuring van 2/3 van de bestuursraad.

Art. 2: Functie en taak in de raad van bestuur:

VOORZITTER: De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de leden, regelt de volgorde van behandeling der zaken en zorgt voor de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
Hij ondertekent mee de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen van bestuur en leden.

ONDERVOORZITTER: Neemt bij afwezigheid van de voorzitter diens functie waar.

SECRETARIS: De secretaris voert de correspondentie van de vereniging
en van alle in en uitgaande stukken (welke door hem namens het bestuur getekend zijn), bewaart hij “zorgvuldig” een afschrift. Hij stelt jaarlijks een verslag samen betreffende de vereniging, dat in de jaarvergadering wordt behandeld.

PENNINGMEESTER: De penningmeester is verantwoordelijk voor de bezittingen van de vereniging onder zijn beheer.
De penningmeester is belast met de ledenadministratie en het innen van de bijdragen en alle door de vereniging te incasseren gelden.
Alle uitgaven dienen door bewijzen gedekt te zijn. Om een duidelijk overzicht te hebben van de baten van de vereniging, wordt door de penningmeester een kasboek bijgehouden, met eventueel daarbij horende registers. Op de algemene ledenvergadering legt de penningmeester een volledige afrekening van de ontvangsten en uitgaven van het voorbije jaar voor. De rekeningen en de verantwoording ervan worden een maand voor de algemene ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd aan twee commissarissen die ontlasting geven.
De commissarissen worden aangesteld onder de aanwezige leden, en op de algemene ledenvergadering van het te controleren jaar.

COMMISSARISSEN: De commissarissen hebben zolang ze geen specifieke taak toebedeeld krijgen de functie om de andere bestuursleden te helpen bij het uitvoeren van hun taak. Ook tijdens de activiteiten van de vereniging worden onder de commissarissen verschillende taken toegewezen.

Art. 3: Vergadering raad van bestuur:
De raad van bestuur vergadert minstens zes keer per jaar.
Leden van de raad van bestuur dienen elke maal aanwezig te zijn tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur. Zoniet kunnen zij op de eerstvolgende algemene vergadering uit hun functie als lid van de raad van bestuur ontslagen worden.
Beslissingen genomen tijdens de raad van bestuur zijn slechts geldig wanneer de helft en één lid aanwezig zijn.

Art. 4: Effectieve leden:
Onder effectieve leden wordt verstaan zij die hun jaarlijkse bijdrage hebben betaald. Ook zij die hun bijdrage als familielid hebben betaald.

Art. 5: Familieleden:
Familieleden dienen op hetzelfde adres te wonen als het effectieve lid op wiens aansluitingsformulier zij worden vermeld.